Programma officer

See English text below

 

Amsterdam (tot 31 augustus) – Utrecht (vanaf 1 september) 
Beoogde startdatum: 1 september 2024, of eerder.

Biotech Booster heeft als ambitie om biotechnologie versneld naar de markt te brengen en hiermee impact te creëren en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Een hele mond vol en een grote belofte, maar: hoe richten we onze dagelijkse activiteiten zo in dat we dit gaan realiseren? Vanuit jouw rol als Programma Officer speel jij hierin een cruciale rol!

 

Over Biotech Booster

Biotech Booster is een Nationaal Groeifonds programma met subsidie van € 246 miljoen om ondernemers en onderzoekers met biotechnologische wetenschappelijke ideeën te ondersteunen in deze versneld naar de maatschappij te brengen. Ideeën en technologieën die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en onze kwaliteit van leven, denk bijvoorbeeld aan: kweekvlees, klimaatbestendige gewassen, innovatieve geneesmiddelen of vaccins. Dit doen we met een klein, enthousiast kernteam en samen met een uitgebreid biotech netwerk, waaronder een groep van 39 medewerkers van kennisinstellingen die in vijf teams (ofwel Thematische Clusters, TC’s) landelijk samenwerken. De subsidie is in april 2022 toegekend en het programma is per 1 mei 2024 officieel van start gegaan. Sinds half mei kunnen instellingen en onderzoekers biotechnologische projectideeën voor innovaties aanmelden, waarbij het aan onze TC’s de taak is om deze te behandelen en selecteren. Daar kom jij in beeld!

Bekijk de aftermovie van ons landelijke kick-off event voor een impressie:

Aftermovie 14 maart

 

Jouw rol binnen ons team

Als Programma Officer speel je een belangrijke rol in dat de samenwerking binnen de teams van onze Thematische Clusters (TC’s) soepel verloopt. Kort gezegd: het is jouw missie ervoor te zorgen dat iedereen kan doen wat ze moeten doen. Je staat nauw in contact met alle medewerkers van de TC’s en je vormt samen met je Programma Coördinator de link tussen het kernteam van Biotech Booster, deelnemende kennisinstellingen, ondernemers, experts en andere onderdelen van het Biotech Booster netwerk. Je werkt met de Programma Coördinator en alle partijen nauw samen om het programma tot een succes te maken.

 

Je kerntaken en verantwoordelijkheden

 • Operationele ondersteuning van het programma, waaronder:
  • Het ondersteunen van de TC’s bij het vinden van geschikte experts, ondernemers, etc. in het Biotech Booster netwerk
  • Ondersteunen bij het aansturen op gewenste resultaten: bijhouden en opvolgen van acties en taken
  • Het verzorgen van de logistiek van het programma binnen en rondom de Thematische Clusters
  • Praktische organisatie en coördinatie van TC-evenementen, zoals workshops, seminars en netwerkbijeenkomsten
 • Administratieve ondersteuning van het programma, waaronder:
  • Het opstellen van rapporten en presentaties
  • Notuleren van vergaderingen
  • Het bijhouden en beheren van de TC-administratie, waaronder het bijhouden van deelnemerslijsten, contactgegevens, betalingen en urenregistraties
  • Bijhouden en beheren van formulieren en aanvragen en de budgetten

 

Jij past bij ons

Jij bent iemand die graag de mouwen opstroopt en samen met een enthousiast team toewerkt naar een ambitieus doel. Je krijgt energie van nieuwe mensen en omgevingen, bent stressbestendig en gaat pragmatisch en hands-on te werk. Met jouw analytische blik en overzicht houd je het team (en jezelf!) scherp, en zorg je dat altijd de juiste stappen vooruit worden gezet.

 • Minimaal een BSc in een relevante richting met affiniteit voor biotechnologie
 • Minimaal 1 jaar (relevante) werkervaring
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
 • Goede organisatorische en planningsvaardigheden
 • Oog voor detail
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
 • Flexibel en in staat om te werken onder tijdsdruk
 • Ervaring in administratieve en organisatorische ondersteuning
 • Proactieve en zelfstandige werkhouding
 • Goede kennis van MS Office

*Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die niet 100% aan de taakomschrijving voldoen, eerder geneigd zijn om niet op een functie te solliciteren. Wij willen benadrukken dat we je graag uitnodigen voor een gesprek, zelfs als je jezelf niet voor 100% in de omschrijving herkent.  Biotech Booster gelooft in gelijke kansen voor iedereen, en we baseren onze selectie niet op gender, leeftijd, achtergrond of religie.

 

We bieden je

 • Bruto maandsalaris €2700 – €3600 (obv 38u/wk), afhankelijk van ervaring
 • 8% vakantietoeslag
 • 29 vakantiedagen
 • Reiskostenvergoeding
 • Laptop
 • De mogelijkhed om hybride te werken: vanuit huis en ons kantoor in Amsterdam/Utrecht
 • Een fijne werkomgeving met een enthousiast team en de unieke kans om je netwerk te vergroten binnen de Nederlandse biotech sector

 

Draag bij aan onze ambitie!

Zie jij een rol voor jezelf als Programma Officer binnen het Biotech Booster team? Stuur een motivatiebrief en CV uiterlijk 15 juli 2024 toe via het formulier onderaan deze pagina. Heb je vragen? Neem dan contact op via het contactformulier op onze website.

PROGRAMME OFFICER (ENGLISH)

Amsterdam (until August 31) – Utrecht (from September 1) 
Start date: Sept 1, 2024 or earlier

Biotech Booster aims to accelerate the growth of biotechnology innovations, creating impact and contributing to solving societal challenges. It’s a lofty ambition and a big promise, but how do we structure our daily activities to achieve this? As a Programme Officer, you play a crucial role in this! 

 

About Biotech Booster 
Biotech Booster is a National Growth Fund programme with a subsidy of €246 million to support entrepreneurs and researchers in rapidly bringing their biotechnology innovations and scientific ideas to the market. Ideas and technologies that can contribute to solving societal challenges and improving our quality of life, such as cultured meat, climate-resistant crops, or innovative medicines or vaccines. We do this with a small, enthusiastic core team and a broad biotech network, including a group of 39 employees from knowledge institutions who work together nationwide in five teams (or Thematic Clusters, TCs). The subsidy was granted in April 2022, and the program officially started on May 1, 2024. Since mid-May, knowledge institutions and researchers can submit biotechnology project ideas for innovations, and our TCs are responsible for the review and selection process. That’s where you come in! 

 

Watch the aftermovie of our national kick-off event for an impression.
 

Your role within our team: 
As a Programme Officer, you play an important role in ensuring the smooth collaboration within the teams of our Thematic Clusters (TCs). In short, your mission is to make sure everyone can do what they need to do. You are in close contact with all TC employees and, together with your Program Coordinator, form the link between the Biotech Booster core team and all knowledge institutions. You work closely with the Program Coordinator and all parties to make the program a success. 

 

Your core tasks and responsibilities: 
Operational support of the programme, including: 

 • Assisting the TCs in finding suitable experts, entrepreneurs, etc., within the Biotech Booster ecosystem 
 • Supporting the drive and focus on KPI’s: tracking and following up on actions and tasks 
 • Managing the logistics of the programme within and around the Thematic Clusters 
 • Practical organisation and coordination of TC events, such as workshops, seminars, and networking events 

Administrative support of the program, including: 

 • Preparing reports and presentations 
 • Taking notes at meetings 
 • Maintaining and managing the TC administration including participant lists, contact details, payments, and time tracking 
 • Managing forms, applications, and budget overviews 

 

You fit in our team 
You are someone who likes to roll up their sleeves and work towards an ambitious goal with an enthusiastic team. You get energised by new people and environments, are stress-resistant, and work pragmatically and hands-on. With your analytical approach and overview, you keep the team (and yourself!) sharp, ensuring that we’re always taking the right steps forward. 

 • BSc/MSc in a relevant field with an affinity for biotechnology 
 • At least 1 year of (relevant) work experience 
 • Excellent command of Dutch and English, both spoken and written 
 • Good organisational and planning skills 
 • Detail-oriented 
 • Excellent communication and social skills 
 • Flexible and able to work under pressure 
 • Experience in administrative and organisational support 
 • Proactive and independent work attitude 
 • Good knowledge of MS Office 

 

*Research shows that women who do not meet 100% of the job requirements are more likely not to apply for a position. We want to emphasize that we invite you to apply, even if you feel like you do not fully match the description. Biotech Booster believes in equal opportunities for everyone, and we do not base our selection on gender, age, background, or religion. 

 

What we offer  

 • Gross monthly salary of €2700 – €3600 (based on 38 hours/week), depending on experience 
 • 8% holiday allowance 
 • 29 vacation days 
 • Travel allowance 
 • Laptop 
 • The possibility to work hybrid: from home and our office in Amsterdam/Utrecht 
 • A pleasant working environment with an enthusiastic team and the unique opportunity to expand your network within the Dutch biotech sector 

 

Contribute to our ambition! 
Do you see a role for yourself as a Program Officer within the Biotech Booster team? Send a cover letter and resume by July 15, 2024, via the form below. Do you have any questions? Contact Rachel van Beem (Program Coordinator) via the contact form on the website. 

Bekijk alle vacatures van Biotech Booster