Manager Alliances & Partnerships (0,8-1 FTE)

See English text below


Amsterdam (until August 31) – Utrecht (from September 1st) 
Beoogde startdatum: Sept 1, 2024 of eerder.


Biotech Booster heeft als ambitie om biotechnologie versneld naar de markt te brengen en hiermee impact te creëren en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Een hele mond vol en een grote belofte. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen: een belangrijkste factor voor succes is het bouwen aan sterke samenwerkingen met kennisinstellingen, toonaangevende bedrijven in de biotech sector, NGO’s en meer. Als Alliances & Partnerships Manager speel jij hierin een cruciale rol!
 

 

Over Biotech Booster 
Biotech Booster is een Nationaal Groeifonds programma met subsidie van € 246 miljoen om ondernemers en onderzoekers met biotechnologische wetenschappelijke ideeën te ondersteunen in deze versneld naar de maatschappij te brengen. Ideeën en technologieën die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en onze kwaliteit van leven, denk bijvoorbeeld aan: kweekvlees, klimaatbestendige gewassen of innovatieve geneesmiddelen of vaccins. Dit doen we met een klein, enthousiast kernteam en samen met een uitgebreid biotech netwerk, waaronder een groep van 39 medewerkers van kennisinstellingen die in vijf teams (ofwel Thematische Clusters, TC’s) landelijk samenwerken. Sinds half mei dit jaar is het Biotech Booster programma officieel van start en kunnen instellingen en onderzoekers biotechnologische projectideeën voor innovaties aanmelden. 
 
Sinds de officiële start van het programma bouwen we aan een sterk nationaal en internationaal netwerk met waardevolle samenwerkingsverbanden met onder andere toonaangevende spelers uit de biotech industrie en NGO’s. Daarnaast gaan we gericht op zoek naar strategische partners waarmee samen we het programma inhoudelijk versterken, en hiermee innovaties in biotechnologie zo snel mogelijk naar de markt helpen te brengen. Daar kom jij in beeld! 
 

Jouw rol binnen ons team 
Als Alliances & Partnerships Manager is het jouw missie om belangrijke partners voor het Biotech Booster programma in kaart te brengen en te verkennen Je zult nieuwe partnerships initiëren en bestaande partnerschappen onderhouden en optimaliseren. Dit doe je in nauwe samenwerking met de CEO van Biotech Booster. Partners kunnen publieke organisaties zijn zoals gezondheidsfondsen of andere programma’s van het Nationaal Groeifonds, vergelijkbare internationale organisaties en industriële partners. 
 
Je kerntaken en verantwoordelijkheden: 

 • Outreach: Verkennen en identificeren van partnerships en het in kaart brengen van een longlist 
 • Relatiemanagement: Opbouwen en onderhouden van partnerships en externe partijen 
 • Samenbrengen van unieke en soms cultureel diverse entiteiten 
 • Verbinden van externe partners met de bredere Biotech Booster-gemeenschap 
 • Monitoren en waarborgen van gezamenlijke doelen en overeenkomsten met partners  
 • Gemeenschappelijke doelen en kansen in het vizier houden 

 
Jij past bij ons  
Je bent iemand die graag de mouwen opstroopt en samen met een enthousiast team toewerkt naar een ambitieus doel. Je krijgt energie van nieuwe mensen en omgevingen, bent stressbestendig en werkt pragmatisch. Met een open blik en je ervaring in het opbouwen van nieuwe connecties ben je altijd de eerste die een kans ziet om organisaties en hun doelen op een zinvolle manier samen te brengen. 
 

 • Relevante werkervaring 
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk 
 • Aangetoonde netwerkkwaliteiten 
 • Pre: achtergrond in biotechnologie, valorisatie en/of business development 
 • Teamplayer en multitasker met uitzonderlijke organisatorische vaardigheden 
 • Goede organisatorische en planningsvaardigheden 
 • Flexibel en in staat om onder druk te werken 
 • Proactieve en zelfstandige werkhouding 
 • Goede kennis van MS Office 
   

*Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die niet 100% aan de taakomschrijving voldoen, eerder geneigd zijn om niet op een functie te solliciteren. Wij willen benadrukken dat we je graag uitnodigen voor een gesprek, zelfs als je jezelf niet voor 100% in de omschrijving herkent.  Biotech Booster gelooft in gelijke kansen voor iedereen, en we baseren onze selectie niet op gender, leeftijd, achtergrond of religie.   

 
We bieden je 

 • Competitief salaris, afhankelijk van ervaring 
 • 8% vakantietoeslag 
 • 29 vakantiedagen 
 • Reiskostenvergoeding 
 • Laptop 
 • De mogelijkheid om hybride te werken: vanuit huis en ons kantoor in Amsterdam/Utrecht 
 • Een fijne werkomgeving met een enthousiast team en de unieke kans om bij te dragen aan de Nederlandse biotechnologiesector 

 

Draag bij aan onze ambitie!  
Zie jij een rol voor jezelf als Alliances & Partnerships Manager binnen het Biotech Booster team? Stuur een motivatiebrief en CV uiterlijk 15 juli 2024 toe via het onderstaande formulier. Heb je vragen? Neem contact op met Nettie Buitelaar (CEO) via het contactformulier op de website. 

ENGLISH: MANAGER ALLIANCES & PARTNERSHIPS (0,8-1 FTE)

Amsterdam (until August 31) – Utrecht (from September 1st) 
Start date: Sept 1, 2024 or earlier  

Biotech Booster aims to accelerate the growth of biotechnology innovations, creating impact and contributing to solving societal challenges. It’s a lofty ambition and a big promise and we can not do this by ourselves: the key element in achieving this ambition is building strong partnerships and collaborations with world-class knowledge institutions, leading biotech firms, NGO’s and more. As Manager Alliances and Partnerships, you play a crucial role in this!  


About Biotech Booster
 
Biotech Booster is a National Growth Fund (NGF) programme with funding of €246 million to support entrepreneurs and researchers in rapidly bringing their biotechnology innovations and scientific ideas to the market. Ideas and technologies that can contribute to solving societal challenges and improving our quality of life, such as cultured meat, climate-resistant crops, or innovative medicines or vaccines. We do this with a small, enthusiastic core team and a broad biotech network, including a group of 39 business- and impact developers who work for knowledge institutions in five national teams (or Thematic Clusters, TCs). Since mid-May of this year, the Biotech Booster programme officially started and knowledge institutions and researchers can submit biotechnology project ideas for innovations.  

Since the official start of the Biotech Booster programme, our team is continuously focused on rapidly expanding our network and attracting meaningful partnerships and collaborations.   We are looking to join forces with industry and NGO’s, both nationally and internationally. Moreover, we will seek and develop profound strategic relations with various partners to strengthen the programme and build an ecosystem that allows for rapid commercialisation of biotechnology innovations. This is where you come in! 

 

Your role within the team: 

As the Manager Alliances and Partnerships it is your mission to explore and identify essential partners for the Biotech Booster Programme.  You will develop new partnerships, and maintain and optimise  existing partnerships to achieve mutually beneficial goals. You will do this in close collaboration with the CEO of Biotech Booster. Partners can be public organisations such as health funds or other Nationaal Growth Fund programs, similar international organisations and industrial partners. 

Your core tasks and responsibilities: 

 • Outreach: Explore and identify partnership opportunies, and develop a longlist 
 • Stakeholdermanagement: Build and nurture strategic partnerships with external parties 
 • Bring together unique and sometimes culturally diverse entities 
 • Connect external collaboration partners with the wider Biotech Booster community 
 • Keep track of and secure the progress of the joint business goals 
 • Have an open eye for common opportunities 

 

You fit in our team 
You are someone who likes to roll up their sleeves and work towards an ambitious goal with an enthusiastic team. You get energised by new people and environments, are stress-resistant, and work pragmatically. With an open mind and your experience in building new connections, you are always the first one to spot an opportunity to bring together organisations and their goals in a meaningful way.    

 • Relevant work experience 
 • Excellent command of Dutch and English, both spoken and written  
 • Demonstrated networking abilities 
 • Pre: Background in biotechnology, valorisation and/or business development 
 • Team player and multitasker with exceptional organisational skills 
 • Good organisational and planning skills  
 • Flexible and able to work under pressure  
 • Proactive and independent work attitude  
 • Good knowledge of MS Office   

 
*Research shows that women who do not meet 100% of the job requirements are more likely not to apply for a position. We want to emphasize that we invite you to apply, even if you feel like you do not fully match the description. Biotech Booster believes in equal opportunities for everyone, and we do not base our selection on gender, age, background, or religion.  

 

What we offer  

 • Competitive salary, depending on experience  
 • 8% holiday allowance  
 • 29 vacation days  
 • Travel allowance  
 • Laptop  
 • The possibility to work hybrid: from home and our office in Amsterdam/Utrecht  
 • A pleasant working environment with an enthusiastic team and the unique opportunity to contribute to the Dutch biotech sector  

 

Join our ambition! 
Do you see a role for yourself as a Manager Alliances and Partnerships within the Biotech Booster team? Send a cover letter and resume by July 15, 2024, via the form below. Do you have any questions? Contact Nettie Buitelaar (CEO) via the contact form on the website.  

Bekijk alle vacatures van Biotech Booster